Luovuus liiketoiminnan kilpailuetuna, osa 2/2: erottuvuus ja vaikuttavuus

2+2 tapaa kiriä luovilla toimintatavoilla kilpailijoiden ohi

Tämä artikkeli on osa juttusarjaa. Lue ensimmäinen osa:
Luovuus liiketoiminnan kilpailuetuna, osa 1/2: tuloksellisuus ja uteliaisuus

Mikä tekee yrityksestä luovan? Onko se innovaatio, mielikuvitus vai tuttujen asioiden yhdistely ennen näkemättömällä tavalla? Albert Einstein sanoi: “Luovuus on älykkyyttä, joka pitää hauskaa”. Luovilla menetelmillä järkiperäinen ajattelu löytää uusia tapoja ratkaista haasteita. Luovuus ei kuitenkaan tarkoita kaoottisuutta ja reagointia ärsykkeisiin – päinvastoin.

Luovat toimintatavat yhdistävät liiketoimintatavoitteet yrityksen toimintaan tavalla, joka auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista. Ne rakentavat yrityksen vahvuuksista tavoitteellista ja merkityksellistä toimintaa. Luovat toimintatavat voidaan kategorisoida neljään luokkaan:

 1. Tuloksellisuus (strategisten tavoitteiden huomioiminen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tavoitteita määriteltäessä)
 2. Uteliaisuus (yhteiskunnan ja kilpailijoiden huomioiminen)
 3. Erottuvuus (toimenpiteiden ideointi)
 4. Vaikuttavuus (suunnitelmien luominen ja toimenpiteiden priorisointi)

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa pureuduimme strategisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä omaperäisten ideoiden luomiseen eli tuloksellisuuteen ja uteliaisuuteen. Totesimme, että luovat toimintamallit yhdistävät liiketoimintatavoitteet markkinointiin, viestintään ja myyntiin tavoilla, jotka auttavat yritystäsi erottumaan kilpailijoista. Nyt tarkastelemme, miten luovat toimintamallit auttavat yritystä tuomaan vahvuuksiaan esille merkityksellisesti.

Erottuvuudella yrityksen vahvuudet huomataan

MITÄ?

Yritykselle erottuvien ideoiden luominen on tärkeää kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kasvattamiseksi. Luovat toimenpiteet ja strategiat voivat auttaa yritystä priorisoimaan ja räätälöimään viestejään asiakaskohtaisesti, jolloin ne puhuttelevat ihmisiä henkilökohtaisemmin. Eli viestit erottuvat. Erottuvuus ja luovat toimintamallit varmistavat sen, että yrityksen vahvuudet erottuvat omaperäisesti yrityksen toiminnassa. Lue lisää vahvuuksien visualisoimisesta.

MITEN?

Uusia keinoja erottua voi löytää useiden fasilitointimetodien avulla. Fasilitointimetodit ovat monipuolisia ja valikoima vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä tuloksia halutaan saavuttaa ja kuinka paljon aikaa on käytettävissä. Suosituimpia fasilitointimetodeja ovat mm. brainwriting, akvaario (fishbowl), dynaaminen fasilitointi ja galleriakävely.

Fasilitointi on kuitenkin vain yksi luova tapa valjastaa uteliaisuus uusien ideoiden kehittämiseen. On olemassa monia muita menetelmiä ja lähestymistapoja:

 1. Ymmärrä asiakkaiden tarpeet: Ymmärrä tarkasti asiakkaiden tarpeet ja odotukset ja kehitä ideoita, jotka vastaavat näihin tarpeisiin. Tässä uteliaisuus on olennainen osa ymmärryksen rakentamista.
 2. Käytä design thinking -menetelmää: Design thinking -menetelmä auttaa luomaan asiakaskeskeisiä ratkaisuja. Sen avulla yritys voi ymmärtää asiakkaiden käyttäytymistä, tarpeita ja ongelmia sekä löytää niihin ratkaisuja. Design thinking -menetelmässä asiakkaan tarpeet ja odotukset ovat keskiössä. Ideat kehitetään asiakkaiden tarpeiden ja haasteiden ratkaisemiseksi. Kun yritys ymmärtää asiakkaiden tarpeet, se voi kehittää ideoita, jotka ovat erottuvia ja vastaavat asiakkaiden odotuksia.
 3. Kokeile ja testaa ideoita: Kokeile ideoita nopeasti ja pienimuotoisesti. Testaamalla erilaisia ratkaisuja ja saamalla palautetta voit kehittää ideoita edelleen.
 4. Käytä ketteriä menetelmiä: Ketterät menetelmät ovat iteratiivisia; projekti jaetaan lyhyisiin jaksoihin, joita kehitetään jakso kerrallaan. Tämä mahdollistaa nopean palautteen saamisen ja jatkuvan parantamisen. Hyvä esimerkki ketterästä menetelmän on lean, jossa kehitetään nopeasti ja testataan ideoita. Näin voidaan sopeutua muuttuviin olosuhteisiin ja löytää uusia mahdollisuuksia. Lue lisää liinistä sprintistä.
 5. Benchmarkkaa ja hanki inspiraatiota muualta: Tutki muiden yritysten, alojen ja kulttuurien toimintatapoja. Tämä voi auttaa löytämään uusia ideoita ja lähestymistapoja.
 6. Panosta tiimityöhön: Kerää erilaisista taustoista tulevia ihmisiä yhteen, kuten osallistavassa strategiaprosessissa. Näin erilaiset näkökulmat ja osaaminen yhdistyvät ja voivat tuottaa uusia innovaatioita. Tässäkin fasilitoinnilla on olennainen rooli, jotta erilaiset ihmiset pystyvät antamaan parastaan erilaisten tasa-arvoistavien menetelmien avulla.

MIKSI?

Luovat toimintatavat auttavat yritystä sekä sen viestejä erottumaan kilpailijoista ja parantavat viestien muistettavuutta. Erottuvuus antaa yritykselle kilpailuetua. Uusien ideoiden hyödyntäminen auttaakin yritystä pysymään kilpailukykyisenä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Luovuuden merkitys korostuu erityisesti nykyisessä digitaalisessa ympäristössä, jossa asiakkaat altistuvat valtavalle määrälle erilaisia markkinointiviestejä päivittäin. Luovat ratkaisut ja innovatiiviset markkinointikampanjat voivat auttaa erottumaan massasta ja herättää asiakkaiden mielenkiinnon. Yrityksen on siis tärkeää hyödyntää luovia toimintatapoja markkinoinnissa ja viestinnässä, jotta se voi menestyä kilpailussa.

The sound of a small bell during a dark night, is louder than the din of traffic outside your window during rush hour. Surprise and differentiation have far more impact than noise does.”

Seth godin

Vaikuttavuus mahdollistaa resurssien priorisoinnin

MITÄ?

Määrittelemme vaikuttavuuden näkökulmasta monia kysymyksiä. Miten toimenpiteet tukevat markkinointiviestinnän tavoitteita? Miten toimenpiteitä arvioidaan ennakkoluulottomasti asiakkaiden näkökulmasta? Miten valitsemme juuri ne toimenpiteet ja kampanjat, jotka jäävät oikeiden ihmisten mieliin? Mitkä toimenpiteet tukevat ostopolkua?

Vaikuttavuus on toimenpiteiden merkityksellistä toteuttamista lyhyellä aikavälillä. Se luo toimenpiteiden ja ideoiden kokoelmasta perusteltavan suunnitelman, jossa jokaisella teolla on mahdollisimman suuri vaikutus. Vaikuttavuus on pähkinänkuoressa siis priorisointia. Kaikessa yksinkertaisuudessaan vaikuttavuuden arviointiin heijastuu kuitenkin yritystoiminnan monimutkaistuminen ja pirstaloituminen.

Vaikuttavuus on tärkeä osa liiketoimintaa, sillä se mahdollistaa priorisoinnin ja karsimisen niiden lukemattomien mahdollisuuksien keskellä, joita nykyisin on tarjolla. Vaikuttavuuden mahdollistavat toimintamallit auttavat yrityksiä keskittymään olennaiseen ja vähentämään hukkaa. Näin yrityksen resursseja voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. On tärkeää korostaa juuri niitä kilpailuetuja, jotka ovat merkityksellisiä loppuasiakkaille. Vaikuttavuus ja luovat toimintamallit varmistavat sen, että toimenpiteet priorisoidaan oikein perustein. Lue lisää toimenpiteiden priorisoinnista digimarkkinoinnissa.

MITEN?

Käsissä on monia ideoita ja toimenpiteitä ja niistä pitäisi saada aikaan suunnitelma. Toimenpiteiden ja ideoiden suunnitelmaksi muotoilun voi jakaa useampaan vaiheeseen:

 1. Tunnista tavoite eli huomioi tuloksellisuus: Tavoitteen tunnistaminen on tuloksellisuuden huomioimista ja luovien toimintamallien käyttöä. Määritä liiketoimintastrategian tavoitteiden perusteella, mitkä ovat markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tavoitteesi. Nämä tavoitteet auttavat sinua tekemään strategisia päätöksiä eli priorisointia siitä, mitä toimenpiteitä ja ideoita sisällytetään suunnitelmaan.
 2. Kerää kaikki ideat ja toimenpiteet (uteliaisuus ja erottuvuus): Kerää kaikki ideat ja toimenpiteet, jotka liittyvät ylätavoitteisiin. Nosta siis katseesi omasta yrityksestäsi asiakkaisiin, kilpailijoihin ja yhteiskuntaan ja mieti, miten muotoilet vahvuuksistasi erottuvuuksia.
 3. Järjestä ja priorisoi: Järjestä ja ryhmittele ideoita ja toimenpiteitä aihealueiden mukaan. Tämä auttaa sinua näkemään, mitkä asiat liittyvät toisiinsa.
 4. Käytä priorisointimenetelmiä: Käytössäsi on strategisista tavoitteista johdetut markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tavoitteet. Jokaisen idean ja toimenpiteen pitää tukea tavoitteiden saavuttamista. Mitattavasti. Käytä priorisointimenetelmiä, kuten Eisenhowerin matriisia, jotta voit keskittyä tärkeimpiin toimenpiteisiin. Eisenhowerin matriisi jakaa tehtävät neljään osaan:
  1. tärkeät ja kiireelliset
  2. tärkeät, mutta ei kiireelliset
  3. kiireelliset, mutta ei tärkeät
  4. ei kiireelliset, eikä tärkeät.
 5. Määritä lyhyen aikavälin tavoitteet ja määritä SMART-mittarit: Aseta konkreettiset lyhyen aikavälin tavoitteet ja määritä SMART-mittarit, joiden avulla voit seurata edistymistä. Mittarit voivat koskea esimerkiksi aikatauluja, kustannuksia tai suorituskykyä.
 6. Määritä vastuuhenkilöt ja aikataulut: Määritä, kuka vastaa kunkin toimenpiteen suorittamisesta ja millä aikataululla se tapahtuu. Tämä auttaa sinua varmistamaan, että suunnitelma etenee sujuvasti ja että kaikki tarvittavat toimenpiteet suoritetaan ajallaan.
 7. Arvioi ja tarkista: Tarkista suunnitelma säännöllisesti ja arvioi sen edistymistä SMART-mittareiden perusteella. Muokkaa suunnitelmaa tarvittaessa ja varmista, että se on ajan tasalla ja että se auttaa realistisesti yritystäsi saavuttamaan tavoitteesi.

Prosessi voi vaihdella sen mukaan, mikä on tavoitteesi ja kuinka monimutkainen suunnitelma on. On tärkeää muistaa, että suunnitelman on oltava joustava ja että sitä voi muuttaa, kun edistytte kohti tavoitettasi.

MIKSI?

Vaikuttavuus tehostaa kilpailijoista erottautumista priorisoimalla resursseja, jolloin tärkeiksi arvioidut toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti. Mikään mahti maailmassa ei saa yritystä erottumaan, jos yrityksellä ei ole resursseja toteuttaa hyviä ideoita tuloksellisesti. Yrityksellä täytyy siis panostaa resurssit siten, että yritys on paikalla siellä, missä asiakkaatkin ovat. Kun yritystoimintaa toteutetaan vaikuttavasti, yrityksen ideat, viestit ja toimenpiteet tavoittavat oikean yleisön oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Tällöin yritys ja sen tarjoamat tuotteet ja palvelut jäävät toistuvasti asiakkaiden mieleen ja yritys erottuu kilpailijoista. Vaikuttavuus onkin tärkeä mittari, kun haluamme saavuttaa lyhyen aikavälin tavoitteet, luoda toimenpiteille merkitystä ja kasvattaa tämän avulla liiketoimintaa.

Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things.”

peter Drucker

Yhteenvetona voidaan todeta, että luovuus on tehokas keino muuttaa asiakkaiden käsitystä yrityksestäsi. Vaikuttavuus pitää huolen lyhyen aikavälin järkevästä ja tuloksellisesta toiminnasta, tuloksellisuus puolestaan pitää huolen, että kaikki tähtää pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Luovat toimintamallit mahdollistavat siis pitkän aikavälin tavoitteiden huomioimisen kaikessa toiminnassa. Olennaisinta on, että luovat toimintatavat yhdistävät liiketoimintatavoitteet markkinointiin, viestintään ja myyntiin tavalla, joka auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista.

Eli…

Luovilla menetelmillä järkiperäinen ajattelu löytää uusia tapoja ratkaista haasteita. Luovuus ei kuitenkaan tarkoita kaoottisuutta ja reagointia ärsykkeisiin – päinvastoin.

Kirjoittaja

Henri Mattila

Luonteeltaan utelias strategi, joka haluaa ymmärtää, miten ihmiset käsittävät ja kokevat asioita. Hoivaa uteliaisuuttaan niin töissä kuin kirjojen ja videopelien maailmoissakin.

Lisää aiheesta