Luovuus liiketoiminnan kilpailuetuna, osa 1/2: tuloksellisuus ja uteliaisuus

2+2 tapaa kiriä luovilla toimintatavoilla kilpailijoiden ohi

Miksi yrityksen pitäisi olla luova? Entä miten luovuus voi auttaa tilanteessa, jossa yritystoiminnasta on tullut kiihtyvällä tahdilla koko ajan monimutkaisempaa ja pirstaloituneempaa? Kilpailussa menestyäkseen yrityksen täytyy hallita kasvava määrä työkaluja, kuten tiedon analysointi, asiakaskokemuksen kehittäminen, tuotesuunnittelu ja sisältömarkkinointi. Monimuotoistunut liiketoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen vaatiikin luovuutta ja luovia toimintatapoja, jotta yritys voi erottautua kilpailijoistaan.

Luovat toimintatavat yhdistävät liiketoimintatavoitteet yrityksen toimintaan tavalla, joka auttaa yritystä erottumaan kilpailijoista. Ne rakentavat yrityksen vahvuuksista tavoitteellista ja merkityksellistä toimintaa. Luovat toimintatavat voidaan kategorisoida neljään luokkaan:

 1. Tuloksellisuus (strategisten tavoitteiden huomioiminen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tavoitteita määriteltäessä)
 2. Uteliaisuus (yhteiskunnan ja kilpailijoiden huomioiminen)
 3. Erottuvuus (toimenpiteiden ideointi)
 4. Vaikuttavuus (suunnitelmien luominen ja toimenpiteiden priorisointi)

Artikkelisarjan ensimmäisessä osassa pureudumme strategisten tavoitteiden toteuttamiseen sekä omaperäisten ideoiden luomiseen eli tuloksellisuuteen ja uteliaisuuteen. Artikkelisarjan toisessa osassa tarkastelemme, miten luovat toimintamallit auttavat yritystä tuomaan vahvuuksiaan esille merkityksellisesti.

Tuloksellisuus mahdollistaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisen

MITÄ?

Työntekijöiden kalenterit huutavat punaisella ja toimenpiteitä tehtaillaan tehokkaasti. Tehdyt toimenpiteet voivat kuitenkin olla omalla tavallaan näennäisen tehokasta toimintaa, sillä ne eivät välttämättä edistä yrityksen pitkän aikavälin tavoitteita. Messuosastoja on mahdollista suunnitella useita, tuotteita kehittää, flyereitä painattaa ja webinaareja järjestää ilman, että ne toteuttavat liiketoiminnallisia tavoitteita. Sen vuoksi yrityksen luoviin toimintamalleihin kuuluu olennaisena tuloksellisuus. Tuloksellisuus ja luovat toimintamallit varmistavat pitkän aikavälin strategisten tavoitteiden toteutumisen kaikessa toiminnassa.

MITEN?

Yrityksen strategisten tavoitteiden näkyminen yrityksen toiminnassa on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että kaikki yrityksen toiminnat tukevat strategisia tavoitteita. Näin voidaan varmistaa, että strategiset tavoitteet näkyvät yrityksen toiminnassa:

 1. Suunnittele ja toteuta toimenpiteet liiketoimintastrategian tavoitteiden pohjalta: Muuta strategiset tavoitteet konkreettisiksi toiminnaksi ja projekteiksi, jotta ne näkyvät yrityksen päivittäisessä toiminnassa. Näin varmistat, että kaikki toiminta tukee strategisia tavoitteita. Muotoile liiketoimintastrategiassa määritellyistä tavoitteista markkinoinnin, viestinnän ja myynnin tavoitteet. Varmista, että jokainen toimenpide tukee mitattavalla tavalla jotain myynnin, markkinoinnin ja/tai viestinnän tavoitteista. Lue lisää strategisen message housen rakentamisesta.
 2. Tee strategiaviestinnälle suunnitelma: Yksi strategiakuva ja iltapäivän jalkautustilaisuus ei kesää tee. Kouluta yrityksen henkilöstöä strategisista tavoitteista ja niiden merkityksestä yrityksen menestykselle. Avaa strategia keskustelulle. Näin kaikki ymmärtävät, miksi strategiset tavoitteet ovat tärkeitä ja miten he voivat osallistua niiden saavuttamiseen jokaisen toimenpiteen avulla.
 3. Huolehdi toimivasta sisäisestä viestinnästä: Pidä kaikki yrityksen työntekijät ajan tasalla yrityksen strategisista tavoitteista, jottei strategia muutu zombieksi. Käytä esimerkiksi sisäistä viestintää, intranettiä tai muita kanavia tiedon jakamiseen.
 4. Mittaroi ja seuraa strategian edistymistä: Arvioi, miten hyvin yrityksen toiminta tukee strategisia tavoitteita ja tee tarvittavia muutoksia, jos tavoitteita ei saavuteta. Älä kuitenkaan järjestä mittausähkyä: pohdi tarkkaan, mitä merkitystä mittaamisella on. Luvut lukujen vuoksi eivät ole arvokkaita.

MIKSI?

Kasvun tukeminen edellyttää aktiivista muutosten ennakointia. Sen sijaan, että reagoisimme muutoksiin, meidän on kyettävä ennakoimaan muutosten vaikutuksia liiketoiminnan eri osa-alueisiin ja varautumaan niihin etukäteen. Tämä mahdollistaa pitkän aikavälin suunnittelun ja strategisen kehittämisen, jossa otamme huomioon asiakkaidemme tarpeet ja tavoitteet.

Suunnitelmallinen ja hallittu toiminta vapauttaa resursseja olennaisiin toimenpiteisiin, jolloin voimme keskittyä tehokkaasti asiakkaidemme tarpeisiin ja luoda konkreettisia ja mitattavia toimintoja. Kehittäminen perustuu strategiasta johdettuun, johdonmukaiseen ja erottuvaan toimintaan, joka pystyy vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on kehittää yritys, johon asiakkaat haluavat sitoutua ja jonka he kokevat omakseen.

The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score.”

Bill Copeland

Uteliaisuus on avain uusiin ratkaisuihin

MITÄ?

Tietoa on mahdollista kerätä monilla eri tavoin: haastatteluilla, kyselyillä, tutkimuksilla tai havainnoinnilla. Uteliaisuus on kuitenkin hyvä erottaa tiedonkeruusta. Uteliaisuus on halua tietää, oppia ja ymmärtää uusia asioita. Utelias ihminen on kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja haluaa laajentaa tietämystään eri aiheista. Jotkut ihmiset ovat luonnostaan uteliaampia ja etsivät jatkuvasti uusia kokemuksia ja tietoa, kun taas toiset eivät ole yhtä kiinnostuneita uusista asioista.

Yrityksen henkilöstön uteliaisuus on puolestaan yksi tärkeimmistä avaimista menestyksekkääseen liiketoimintaan. Uteliaisuus antaa kyvyn ratkaista haasteita joustavasti ainutlaatuisilla tavoilla ja hyväksyä muutokset tilanteissa, joissa monet voivat pelätä muutoksia. Uteliaisuus auttaa löytämään uusia tapoja lähestyä liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita sekä paljastaa uusia potentiaalisia ostajapersoonia liiketoiminnalle. Lue lisää ostajapersoonista.  Uteliaisuus avaa yrityksen ihmiset kilpailijoiden toimille ja yhteiskunnan muutoksille, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa yrityksen menestykseen.

Kun olemme uteliaita ja avoimia uusille ajatuksille, kokeilemme rohkeammin uusia tapoja myydä, markkinoida ja viestiä. Olennaista on, että uteliaisuus auttaa myös ymmärtämään paremmin asiakkaidemme tarpeita ja löytämään uusia tapoja vastata tarpeisiin. Uteliaisuus on edellytys uusien ideoiden syntymiseen. Uteliaisuus ja luovat toimintamallit varmistavat sen, että ympäröivä maailma, sidos- ja kohderyhmät sekä kilpailijat otetaan huomioon yrityksen toiminnassa.

MITEN?

Jokainen henkilö kehittää omaa uteliaisuuttaan eri tavoin. Yritystoiminnan kontekstissa uteliaisuuden kehittämiseen on monia mahdollisuuksia:

 1. Lue ja opi uusia asioita toimialastasi – ja sen ulkopuolelta: Lukeminen, podcastien kuuntelu ja webinaarit ovat erinomainen tapa laajentaa tietämystä ja innostua uusista aiheista.
 2. Harjoittele annetun ja haetun tiedon analysointia: Tiedon analysointitaitojen kehittäminen voi auttaa ymmärtämään asioita paremmin ja lisäämään tällä tavoin uteliaisuutta. Tiedon analysointi on tärkeä osa kriittistä ajattelua ja auttaa ymmärtämään, arvioimaan ja soveltamaan tietoa eri tilanteissa.
 3. Ole avoin kollegoiden ja sidosryhmien erilaisille mielipiteille ja näkökulmille: Avoin mieli auttaa kehittämään uteliaisuutta ja auttaa näkemään asioita eri tavalla. Vaikka olet oikeassa, ei se tarkoita, että muut ovat väärässä.
 4. Kysy kysymyksiä – aina ja kaikilta: Uteliaisuuden kannalta on tärkeää kysyä kysymyksiä ja tutkia asioita syvemmältä. Viisinkertainen miksi-sanan kysyminen voi avata yksinkertaisistakin haasteista yllättäviä juurisyitä.
 5. Haasta itseäsi sopivassa määrin: Haastamalla itseäsi uusiin tilanteisiin ja asettamalla epämukaviakin tavoitteita voit kehittää uteliaisuutta. Epämukavuusalue tarkoittaa myös aluetta, jossa et olekaan täysin varma tiedoistasi ja ymmärryksestäsi.
 6. Keskustele muiden ihmisten kanssa: Keskustelu uusien ihmisten kanssa voi avata erilaisia näkökulmia ja kehittää entisestään uteliaisuutta.

MIKSI?

Uteliaisuus on tärkeä osa luovaa ajattelua. Uteliaisuus auttaa tarkastelemaan asioita eri näkökulmista ja löytämään uusia tapoja ratkaista ongelmia. Se auttaa näkemään asioita uudella tavalla ja löytämään yllättäviäkin yhteyksiä eri asioiden välillä. Uteliaisuus saa yritystä myös pysymään kilpailukykyisinä. Kun olemme uteliaita, se auttaa pysymään ajan tasalla alan kehityksen suuntauksista. Uteliaisuus auttaa löytämään uusia tapoja innovoida ja kehittää toimintaamme, jotta voimme pysyä kilpailukykyisinä pitkällä aikavälillä.

Millions saw the apple fall, but Newton was the one who asked why.”

Bernard M. Baruch

Yhteenvetona voidaan todeta, että luovien toimintamallien avulla luodaan omaperäisiä ja erottuvia ideoita. Luovuus auttaa myös pysymään avoimena muutoksen luomille mahdollisuuksille. Olennaisinta on, että luovat toimintamallit yhdistävät liiketoimintatavoitteet markkinointiin, viestintään ja myyntiin tavoilla, jotka auttavat yritystäsi erottumaan kilpailijoista.

Jäikö luovuuden nälkä?

Lue juttusarjan toinen osa:
Luovuus liiketoiminnan kilpailuetuna, osa 2/2: erottuvuus ja vaikuttavuus

Eli…

Monimuotoistunut liiketoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen vaativat luovuutta ja luovia toimintatapoja. Tuloksellisuus ja uteliaisuus ovat osa luovaa kilpailukykyä.

Kirjoittaja

Henri Mattila

Luonteeltaan utelias strategi, joka haluaa ymmärtää, miten ihmiset käsittävät ja kokevat asioita. Hoivaa uteliaisuuttaan niin töissä kuin kirjojen ja videopelien maailmoissakin.

Lisää aiheesta